Podmienky používania

I. Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom internetového portálu Pozi.info je Rekra s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra.
2. Portál Pozi.info je určený na súkromné, vzdelávacie a v obmedzenej miere aj na komerčné účely.
3. Poskytovanie a využívanie služieb na portáli Pozi.info sa vymedzuje týmito podmienkami.
4. Podmienkou využívania služieb a navštevovania na Pozi.info je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito Podmienkami. V prípade, ak užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.

II. Ochrana súkromia na portáli Pozi.info

1. Rekra s.r.o. rešpektuje súkromie užívateľov Pozi.info a potrebu ochrany a spracovania všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu užívateľov. Pojmom osobné údaje označujeme informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, ako napr. meno, priezvisko, adresa, email ako aj iné kontaktné osobné a pracovné údaje.
2. Vo všeobecnosti môže užívateľ navštíviť Pozi.info bez toho, aby poskytol akékoľvek údaje. Niektoré zo prvkov na Pozi.info môžu využívať cookies alebo a iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal. Používanie cookies je možné úplne zakázať zo strany návštevníka a to v internetovom prehliadači. V takom prípade však nemusí Pozi.info fungovať správne. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na domény Pozi.info.
3. Všetky informácie získané z cookies, resp. od návštevníkov, môže Rekra s.r.o. využívať na účely štatistiky a skvalitňovania svojich služieb.

III. Práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu Pozi.info

1. Rekra s.r.o. neposkytuje záruku na úplnú funkčnosť služieb a prvkov Pozi.info, zároveň nezodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú v súvislosti s nefunkčnosťou, alebo nesprávnym používaním Pozi.info.
2. Rekra s.r.o. nezodpovedá za obsah príspevkov v diskusiách a fórach a aktivity užívateľov. Príspevky do diskusií, fór a na nástenkách ako aj profily užívateľov vyjadrujú názory užívateľov a Rekra s.r.o. nepreberá zodpovednosť a nemusí sa stotožňovať s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi užívateľmi. Akýkoľvek príspevok z diskusie má právo prevádzkovateľ portálu vymazať bez predchádzajúceho upozornenia. Automaticky budú vymazané príspevky, ktoré obsahujú neslušné výrazy, narúšajú súkromie osôb, sú urážlivého, alebo hanlivého charakteru a porušujú ústavu a zákony Slovenskej republiky.
3. Rekra s.r.o. má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne, taktiež má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku webu a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
4. Správy a prvky na stránke označené ako PR, Inzercia, Reklama, TS, Tlačová správa, OTS sú dodávané treťou stranou a Pozi.info nenesie zodpovednosť za obsah.

IV. Práva a povinnosti užívateľa

1. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb, subdomén a sesterských webov Pozi.info, ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Užívateľom služieb na Pozi.info je zakázané:
a) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
b) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,
c) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
d) propagovať vojnu alebo opisovať kruté, alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
e) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
f) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
g) propagovať pornografiu,
h) otvorene alebo skrytou formou propagovať politické strany alebo hnutia, alebo jej predstaviteľov,
i) otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.
3. Užívateľ nesie zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na Pozi.info a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.

V. Pravidlá diskusií a komunikácie na Pozi.info

1. Rekra s.r.o. nezodpovedá za obsah a aktivity v diskusiách medzi užívateľmi.
2. Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory čitateľov a návštevníkov Pozi.info a Rekra s.r.o. nepreberá zodpovednosť za prezentované názory ani sa s nimi nestotožňuje.
3. V diskusii a komunikácii medzi užívateľmi je zakázané pridávať príspevky, ktoré:
a) obsahujú vulgarizmy, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám,
b) podnecujú k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobeniu skupín obyvateľstva, k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti,
c) propagujú komerčné produkty alebo majú zjavne reklamný obsah,
d) obsahujú údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas,
e) šíria ohováračské, nactiutŕhačné, obscénne alebo iné protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom,
f) opakovane obsahujú rovnaký príspevok, obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty,
g) vyzývajú k porušovaniu zákonov, sú poburujúce a v rozpore so zásadami morálky.
4. Rekra s.r.o. si vyhradzuje právo zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého autora, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá. Užívateľ nemôže brániť v diskusii ostatným užívateľom, prípadne ju narúšať, ani obťažovať ostatných užívateľov.
5. Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z príspevkov z uverejnených príspevkov porušuje tieto pravidlá, prosím oznámte nám túto skutočnosť na info@rej.sk.

VI. Pravidlá používania a pridávania obsahu

1. Obsah na Pozi.info je chránený autorským zákonom a európskym právom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu Rekra s.r.o. zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Rekra s.r.o. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia Rekra s.r.o. je zakázané. Rekra s.r.o. ako oprávnený zástupca autorov článkov zverejnených na Pozi.info si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených heslom “spravodajská licencia vyhradená”, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
2. Užívateľ, ktorý zverejňuje na Pozi.info svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie, nemá za jeho príspevky zverejnené na Pozi.info nárok na žiadnu autorskú odmenu.
3. Žiadny užívateľ portálu Pozi.info nesmie pred predchádzajúceho písomného súhlasu kopírovať obrázky, ani texty správ a zaraďovať ich do svojich databáz, resp. ich šíriť ďalej, či už za komerčným, alebo nekomerčným účelom, pokiaľ na to nemá písomný súhlas prevádzkovateľa. V prípade porušenia tohto bodu sa používateľ zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi portálu zmluvnú sankciu vo výške 450€ bez DPH za každý takto využitý text, respektíve článok, jeho časť, obrázok, audiosúbor, videosúbor, alebo audio-videosúbor. Toto ustanovenie neplatí pri šírení titulkov, zmenšeniny obrázkov, pri anotáciách (perexe) a linku na celý článok prostredníctvom RSS kanálov, či iného zdieľania na internete.
4. Užívateľ vyhlasuje, že je oprávnený dodať Rekra s.r.o. za účelom použitia na Pozi.info svoje príspevky a že získal všetky potrebné povolenia, licencie a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov. Užívateľ vyhlasuje, že k príspevkom dodaným alebo použitím na Pozi.info, ktoré požívajú ochranu podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), udeľuje Rekra s.r.o. súhlas na použitie všetkými spôsobmi známymi ku dňu pridania príspevku na Pozi.info, a to v neobmedzenom rozsahu, nevýhradne, bezodplatne a bez časového obmedzenia.
5. Užívateľ pridávajúci príspevky vyhlasuje, že je oprávnený príspevky zverejniť a prípadne, že získal všetky oprávnenia na takéto nakladanie s príspevkom od oprávnených osôb. V prípade pridávania príspevkov chránených licenčnými právami tretích osôb užívateľ potvrdzuje, že je oprávnený s príspevkom nakladať a neporušuje práva tretích osôb.
6. Zverejnením svojich príspevkov na Pozi.info užívateľ súhlasí s verejným šírením a použitím príspevkov vrátane vlastnej fotografie užívateľa.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Rekra s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Pozi.info a to bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena je platná a účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke Pozi.info. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto podmienok, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.
2. Rekra s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke Pozi.info najneskôr v deň jej účinnosti.
3. Užívateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania Pozi.info a jeho služieb sa riadia účinným znením podmienok a ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 25. augusta 2014